เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.  นายสมเกียรติ  วิริยกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดงานวันสตรีสากล ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีประธานกลุ่มสตรีจาก 32 อำเภอ กว่า 360 คนและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม มีการนำเสนอการเสวนาบทบาทผู้นำสตรี  การแต่งกายด้วยผ้าไทยประยุกต์ การจำหน่ายสินค้าโอท็อบ   โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าไทย มีการเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก มีนางอรจิรา ศิริมงคล  ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะรองประธานแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม เดินแบบผ้าไทย

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ซึ่งสตรีทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงพลังและระลึกถึงสิทธิความเป็นสตรีความเสมอภาคและยุติธรรมรวมถึงความสำคัญของสตรี จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับของจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับประเทศ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปฏิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ้นจากความยากจน

 นับเป็นอีกบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมาคือการลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” กับจังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดิน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาได้มีพระดำริในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ซึ่งกลุ่มสตรีจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมขับเคลื่อนงาน

การส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ทดลองนำใบและฝักแก่ของ “ต้นสาธร” ไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมามาใช้เป็นสีย้อมผ้าตามธรรมชาติ อันเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าตามเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัยให้เป็นรูปธรรมสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มสตรีทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน

ในปี 2566 เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชโนบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้จังหวัดสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดนครราชสีมา อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 36 พรรษา ในวันที่ 8 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีด้านการใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพสตรีการประยุกต์ผ้าทอ”

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พัฒนาศักยภาพอาชีพสตรีด้านการประยุกต์ใช้ผ้าทอและการออกแบบให้ตรงกับความต้องการ ของตลาด รวมทั้งเผยแพร่ภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นโคราช ส่งเสริมให้สตรีนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้การพัฒนาอาชีพการประยุกต์ใช้ผ้าทอ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติสมาชิกองค์กรสตรี กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 32 อำเภอ จำนวน 360  คน

(สนง.ปชส.นครราชสีมา)  สำนักข่าว MC.news.com รายงาน