วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา โดย นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) โดย รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการพันธกิจของทั้งสององค์กร ในการเพิ่มศักยภาพกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร การสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ และเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษาต่อที่ มทส.

ความมือนี้รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ให้กับโรงเรียนสังกัด อบจ. โดยเน้นหลักสูตรสมรรถนะขั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สนองตอบนโยบายการเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ชัย  จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และ วิสาหกิจ  เป็นพยานฝ่าย มทส. และ นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ. เป็นพยานฝ่าย อบจ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีลงนามฯ ทางคณะผู้บริหาร อบจ. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ.  ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทาง อธิการบดี มทส. รองอธิการบดี และ คณบดี สาขาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดการศึกษาของนักเรียนต่อไป

นางยลดาฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า นับเป็นมิติใหม่ของการศึกษาที่ 2 หน่วยงานอย่าง อบจ.นครราชสีมา และ มทส. จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การมีพันธกิจสอดคล้องกัน นั่นคือ “สร้างคน” อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียน  อบจ. ยินดีให้ความร่วมมือกับ มทส. ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการบูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นฐานเชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่ พัฒนากำลังคน

“เราจะร่วมกันพัฒนาภารกิจหลัก เน้นการพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งการลงนาม MOU ครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นด้วยมิติใหม่ของการร่วมมือที่มีนโยบายสอดคล้องกัน ซึ่ง ทาง มทส. มีความชัดเจนด้านการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ฉะนั้น เราจะขับเคลื่อนและพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโคราช ไปพร้อมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”นายก อบจ.โคราชกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา