นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงพื้นที่ โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชน ให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์.2566ที่ผ่านมา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในทุกมิติให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่   และสามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว  ในภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดผลักดันการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน ลดมลพิษและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง สำหรับโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางถนน   ทางราง และทางน้ำ มีดังนี้

มิติการพัฒนาทางถนน  1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงจังหวัดนครราชสีมา 2. การพัฒนาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา และมิติการพัฒนาทางราง 1. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร 19 สถานี วงเงินลงทุน 27,453.80 ล้านบาท โดยก่อสร้างทางรถไฟใหม่ 1 ทาง ขนานกับทางรถไฟเดิม มีย่านกองเก็บสินค้า (CY) จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีกุดจิก ศูนย์ควบคุมการเดินรถ จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีนครราชสีมา  และการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 3 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างสัญญาที่ 1 และ 3 แล้วเสร็จ  ในปี 2566 และสัญญาที่ 2 อยู่ระหว่างเปรียบเทียบแนวเส้นทางของโครงการรถไฟทางคู่กับแนวเส้นทาง MR-MAP ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

2. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กิโลเมตร  35 สถานี วงเงินลงทุน 36,683 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการต่อคณะรัฐมนตรีภายในปี 2566  3. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร 6 สถานี ได้แก่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ดอนเมือง อยุธยา สระบุรี ปากช่อง และสิ้นสุดที่นครราชสีมา วงเงินลงทุน 179,413 ล้านบาท ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) 1 แห่ง (เชียงรากน้อย) หน่วยซ่อมบำรุงทาง 2 แห่ง (สระบุรี และโคกสะอาด) รวมถึงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ 1 แห่ง ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร (เฉพาะอุโมงค์ความยาว 8 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีอยุธยา และปากช่อง วงเงินลงทุน 4,279.33 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีกำหนดเปิดให้บริการปี 2570 มิติการพัฒนาทางน้ำ ได้แก่การพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอีสานเขียว ท่องเที่ยวปลอดภัย วิถึใหม่ชุมชน

Cr:ปชส.นม.  สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา