อบจ.โคราช เผยโปรเจ็กต์ใหญ่ ปี 66 ลุย 349 โครงการ ภายหลัง ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ 2566 กว่า 900 ล้านบาท เดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน “พลิกถนนหลุม เป็น ถนนดี” ระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (สำนักช่าง) ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 มีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ โดยฝ่ายสภาประกอบด้วย #นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมรองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา อบจ. ด้านฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. พร้อมรองนายก อบจ. นอกจากนี้ ยังมีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับงบประมาณจำนวนกว่า 900 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ ที่เสนอผ่านสภาครั้งนี้ แบ่งเป็นโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 244 โครงการ ระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร, ถนนหินคลุก 42 โครงการ, ก่อสร้างสะพาน 8 โครงการ, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 1 โครงการ, งานก่อสร้าง-ปรับปรุงอาคาร 2 โครงการ, ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) 50 โครงการ จำนวน 427 ต้น และ จัดซื้อเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเคลื่อนที่ขนาด 300 กิโลกรัมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา 1 โครงการ จำนวน 3 เครื่อง

“การที่ สภา อบจ.นครราชสีมา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมฯ ครั้งนี้นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในทุกมิติได้อย่างรวดเร็ว เบื้องต้นทางฝ่ายบริหารจะมีการปรับการดูแลพื้นที่ในแต่ละโซน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปสำรวจและสแกนพื้นที่อย่างทั่วถึง ยกระดับความโปร่งใสในการทำงานและการใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างคุ้มค่าที่สุด”นางยลดากล่าว

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา