วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการการประกวดประกอบด้วย ปลัดจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา คลังจังหวัดนครราชสีมา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีมา ร่วมพิจารณาคัดเลือกการประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” รอบชิงชนะเลิศ จากทีมตัวแทนอำเภอ 5 อำเภอ จาก 32 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอพิมาย และอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด

        ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและการกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัด จัดให้มีการประกวดร้องเพลง รำวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็นทีม ๆ ละ 14 คน เพื่อหาผู้ชนะเลิศของแต่ละหน่วยงานและจังหวัด โดยเมื่อได้ ผู้ชนะเลิศแล้วให้บันทึกเทปและจัดส่งให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการตัดสินหาผู้ชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

      ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดระดับจังหวัด (รอบชิงชนะเลิศ)  คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ ชื่นชมในการขับร้อง จังหวะทำนอง และการนำเสนอท่ารำที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของอำเภอได้สวยงาม และเหมาะสม โดยผลปรากฎมีอำเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน ดังต่อไปนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอพิมาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอบัวใหญ่  รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ อำเภอเมืองยาง

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา