นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick  off ประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จุดนำร่อง  ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง   เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 มีนางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอคง ผู้นำชุมชน นายก และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรสตรี และภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างพลังชุมชน  โดยใช้ของพลังชุมชน  ในการพัฒนาชุมชน มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านความมั่นคง  มิติด้านความมั่งคั่ง และมิติด้านความยั่งยืน การขับเคลื่อนตำบลให้เข้มแข็งจะสัมฤทธิ์ผลได้จะต้องเติมเต็มในส่วนที่ขาด พัฒนาต่อยอดในส่วนที่มีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจาก 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนาของตำบล เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” นำสู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              ด้าน นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตำบลมีการบริหารจัดการชุมชนโดยชุมชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาตำบลให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมใน 3 มิติ ดังนี้

               มิติที่ 1 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การให้ความมั่นคงในชีวิตของประชาชน การสร้างความสามัคคีปรองดอง การยึดหลักประชาธิปไตย การทำให้ตำบลปลอดอบายมุขและยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนในทุกด้าน

              มิติที่ 2 ด้านความมั่งคั่ง ประกอบด้วย การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การสร้างและพัฒนาแหล่งทุนชุมชน การสร้างเศรษฐกิจของตำบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

               มิติที่ 3 ด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย การส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การอนุรักษ์ปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการเรียนรู้ ของประชาชน เพื่อการพึ่งตนเอง และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีในการพัฒนา

              ทั้งนี้กิจกรรม Kick off การประกาศวาระเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อน“ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้พื้นที่ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง เป็นพื้นที่นำร่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 ตำบล 32 อำเภอ โดยมีผู้การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ประกอบด้วย กำนัน / นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนลงนามกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมประกอบด้วย

               1. ประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

              2. การประกาศวาระ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

              3. การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

              4. การจัดบูธนิทรรศการ “การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน 3 มิติ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

              5. ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในแปลงผักรวมของกลุ่มปลูกผักสวนครัวปลอด

สารเคมีสำนักข่าว MC.news.com รายงาน