นายบุญธรรม  เดชบุญ ประธาน บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 65 ได้นำคณะกรรมการฯ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนสมาชิกสามัญที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 700  คน ร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดรวม 13 วาระ นายทอง  วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษา พร้อมนายพจน์  เจริญสันเทียะ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 มกราคม 2566 ณ.ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

วาระการประชุมที่น่าสนใจได้แก่ระเบียบวาระการผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565, ผลการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565 ,พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2565  และ วาระพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เพื่อปันผลแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

นายบุญธรรม ประธาน ในที่ประชุมกล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  เป็นองค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สถานะล่าสุดมีจำนวนสมาชิก 28,603 คน ทุนดำเนินการ 38,465,960 บาท (กว่า 3.8 หมื่นล้านบาท) ถือเป็นองค์กรที่มีสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค ผลประกอบในปี 2565 มีทุนเรือนหุ้น 18,548 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,974 ล้านบาท เงินรับฝาก 9,414 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 1,544  ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 87 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.70 ต่อปี เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.50 ต่อปี แต่ละเดือนมียอดเก็บเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินต้นชำระหนี้ รายได้จากดอกเบี้ยและอื่นๆ รวมกว่า 400 ล้านบาท รายจ่ายเฉลี่ยเดือนละ 100 ล้านบาท เหลือเงินบริหารจัดการเดือนละกว่า 300 ล้านบาท

ในระหว่างการประชุมได้มีสมาชิกสอบถามประเด็นหนี้สินที่นำเงินฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 438 ล้านบาท และเงินฝากสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช 23 ล้านบาท ปรากฏลูกหนี้ทั้ง 2 ราย ผิดนัดชำระหนี้ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ส่อปัญหาหนี้สูญ  โดยเงื่อนไขแผนฟื้นฟูให้ชำระหนี้มีกำหนดเวลา 26 ปี ในปี 2584 จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงความคืบหน้า รวมทั้งแผนติดตามการทวงหนี้คืนได้ดำเนินงานไปอย่างไร

นายบุญธรรม ประธานฯได้ชี้แจงว่าเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น  คณะกรรมการได้ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเงินฝากสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช ยังอยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการที่มีเจ้าหนี้สามฝ่ายเห็นชอบโดยสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาที่เป็นฝ่ายราชการได้รับทราบและกำหนดเงื่อนไขชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวม 186 งวด ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้สหกร์ออมทรัพย์ครูมาโดยตลอด เรื่องนี้ตนในฐานะประธานบริหารได้ดำเนินการเต็มความสามารถอยู่แล้ว

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน