สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ระเบียบวาระเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 แทนตำแหน่งเดิมที่ครบวาระโดยมีสมาชิกสามัญซึ่งเป็นข้าราชการและบุคลากรสังกัดหน่วยงานราชการในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา กว่า 2,700 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 3,864 คน ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  ห้องประชุมโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา ได้สนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ทั้งนี้มีผู้สมัครหมายเลข 1 นายชัยพิชิต เย็นกลาง อายุ 57 ปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมื่นไวย อ.เมือง หัวหน้ากลุ่มพลังรักษ์สหกรณ์ 45 และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุดที่ 44 ผู้ท้าชิงตำพแหน่งเป็นหมายเลข 2 นายธีระชัย เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มสหกรณ์โคราชโฉมใหม่ และผู้สมัครกรรมการดำเนินงานจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 คน  

โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ เป็นองค์กรที่มีฐานะการเงินรวมมูลค่าสินทรัพย์กว่า 2,462,274,701 บาทผลการรวมคะแนนลำดับที่ 1 นายธีรชัย เทพนอก ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,686 คะแนน ขณะที่นายชัยพิชิต เย็นกลาง ผู้บริหารสหกรณ์ชุดเก่าได้ 1,097 คะนน ส่วนกรรมการดำเนินการจำนวน 7 คน ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครของกลุ่มสหกรณ์โคราชโฉมใหม่ชนะยกทีม

นายธีรชัย ประธานสหกรณ์ฯคนใหม่ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาชิกที่ไว้วางใจที่เลือกตนและลูกทีมเข้ามาบริหารสหกรณ์ เราจะดำเนินการตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เช่น 1.รวมหนี้ชีวิตเป็นสุข เพื่อพัฒนาคุฯภาพชีวิต 2.งดเพิ่มค่าธรรมเนียมเงินกู้ทุกประเภท 3.ปรับโครงสร้างหนี้ สามารถกู้สามัญหมุนเวียนได้ 4.เพิ่มวงเงินกู้และลดดอกเบี้ยทุกประเภท 5.เพิ่มปันผลเฉลี่ยคืน โดยเน้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกรวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน