ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 20 กันยายน 2565  ที่ MCC HALL เดอะมอลล์นครราชสีมา นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งทางเทศบาลนคร นครราชสีมา  ร่วมกับสถาบันการศึกษา 12 สถาบัน จัดขึ้น  โดยมี นาย ประเสริฐ  บุญชัยสุข  นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา  เป็นผู้กล่าวรายงาน   และมี นาย ชัชวาล วงศ์จร   รองนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา  นาย ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์  ปลัดเทศบาลนคร นครราชสีมา  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู  อาจารย์  นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก   

ด้วย วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์   2 พระองค์  คือรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารันทมหิดล  พระอัฐมรามาธิบดินทร  รัชกาลที่ 8    ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์  จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน  ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์  เยาวชนจึงควรกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม  และประเทศชาติ  เฉกเช่น ยุวกษัตริย์ ทั้งสองพระองค์  

การจัดงานเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนร่วมจัดงานจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วย  การมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น  จำนวน 11 สาขา  จำนวน 192 คนจากสถาบันการศึกษา 27 สถาบัน   การอบรมเชิงปฏิบัติ Opening Talk and workshop ให้กับนักเรียน จำนวน 620 คน  การแสดงดนตรี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การจัดนิทรรศการ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  การศึกษาทางด้านดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  อาชีพ และเทคโนโลยี  จากสถาบันการศึกษา  ที่เทศบาลฯ  ได้ลงนามความร่วมมือ MOU   เพื่อจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชน  และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา   ทั้งนี้  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านความคิด  ทักษะการสื่อสาร มีทักษะในอาชีพ  ทักษะทางสังคม  ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น  รวมถึงการพัฒนาให้มีคุณธรรมและเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โคราชเป็นเมืองศิลปะ  โคราชเป็นเมืองกีฬา  และโคราชเป็นเมืองดนตรี  เทศบาลนครฯ  จึงมุ่งเน้นใช้กิจกรรมด้านดนตรี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ  เพื่อพัฒนาลูกหลานชาวโคราช  ให้เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง  จิตใจ  อารมณ์ที่มั่นคง  มีสุนทรียภาพ  การเห็นคุณค่าของชีวิต  และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  ต่อไป

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา