ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18กันยายน  65 ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร  .โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน “รัฐ  ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์  ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน “  โดยมี พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙  เป็นประธานโครงการ ฯ   และ  สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( สว.นท. )   ได้จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลญาณสังวร” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565    ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้   เป็น โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท  ที่ได้เกิดแนวคิดในการจัดงานคนของแผ่นดิน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง  และเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน โดยรางวัลได้รับพระเมตตาจาก  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ทรงประทานชื่อ รางวัลญาณสังวรและให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระนามย่อ ญสส. ประดิษฐานประจำโล่รางวัล “ญาณสังวร” “คนดีศรีสยาม” นับเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติดี ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลและเกียรติประวัติสืบไป  โดยได้รับเกียรติจาก  หม่อมหลวง  ชาญโชติ ชมพูนุท  ประธานพิธีและผู้มอบรางวัล       

และ ในปี 2565 นาย  ศิวัช เตียเจริญวรรธน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีสยาม” “รางวัลญาณสังวร” ครั้งที่ 11 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565   โดยใน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ พระครูปลัดนิเวช จงแจ้งกลาง, ดร. เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์ เจ้าคณะตำบลด่านใน เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, นาย อรุณ อัครปรีดี ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ (อดีต นายกเทศมนตรีบัวใหญ่/คหบดีอาวุโสเมืองโคราช), นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ หจก.คิงส์ยนต์ (ประธานมูลนิธิโรงเรียนโคราชวิทยา), นาย สุชาติ ยาวิศิษฏ์ นายก อบต.โคราช อ.สูงเนิน,  นายศิวัช เตียเจริญวรรธน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ  และรางวัลข้าราชการดีเด่นแห่งชาติได้แก่ นาง อภิษฎา เบ้าดี ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสุรนารี  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล

ด้าน นาย  ศิวัช เตียเจริญวรรธน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  กล่าวว่า ตนเอง ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้  ตนเองรู้สึกเป็นเกียรติ และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว  แต่อย่างไรก็ตามตนเองนั้น ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง  ที่ผ่านมาตนเองจะทำหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาตลอดเป็นอย่างดี  ส่วนในฐานะของการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  ตนเองก็จะทำหน้าที่ดูแลด้านกู้ชีพกู้ภัย  และในด้านต่าง ๆ ร่วมกับบุคลากรในมูลนิธิฯทุกท่าน  โดยเฉพาะการดูแลด้านภัยพิบัติ  และสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย  ซึ่งตนเองตั้งปณิธานแน่วแน่  ที่จะช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ  อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เท่าที่ความรู้ของตนเองจะสามารถทำประโยชน์ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้

     

ข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา