พื้นที่โฆษณา

“มูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์”มีมติให้มอบทุนฯ จำนวน 831 ทุน เป็นเงิน 2,786,300.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ให้กับ นักเรียน นักศึกษา พร้อมมอบให้กับผู้แทนจังหวัดทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในแต่ละจังหวัด ในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่โฆษณา

พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานมูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2565 ที่ห้องเทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้านักธุรกิจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

พื้นที่โฆษณา

การมอบทุนการศึกษาในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติให้มอบทุนฯ จำนวน 831 ทุน เป็นเงิน 2,786,300.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุตรหลาน ผู้ที่ได้ผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 และมอบให้กับผู้แทนจังหวัดทั้ง 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนการกีฬา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิพลเอกเปรม เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นตามแนวความคิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เริ่มจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2528 เริ่มแรกมูลนิธิฯ มีเงินกองทุนเพียงสามล้านบาท สืบเนื่องมาจากความศรัทธาและความเคารพนับถือต่อท่าน พลเอกเปรมฯ จึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกๆ ปี จนทำให้ ณ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีเงินทั้งสิ้น 82,292,920.30.-บาท เป็นเงินกองทุนจำนวน 77,000,000.-บาท เงินบริจาคคงเหลือจากปีที่ผ่านมา 2,828,755.90.-บาท และดอกเบี้ยปีนี้ 2,464,164.40.-บาท จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 56,322 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 146,136,900.-บาท

ในโอกาสนี้ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาว่า   ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความกตัญญู และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมา

ภาพ-ข่าว ปชส.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา