คลิปที่ ๑ ภาพรวมการประชุมสภาฯ

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ,นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯทำหน้าที่เป็นประธานประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 2-3 จำนวนเงินงบประมาณ 3,755,079,200.00บาท โดยมี ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.และนายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ท่ามกลางสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน จาก 33 คน

คลิป ๒ ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ นายก อบจ.แจงงบประมาณปี 2563

ก่อนหน้านี้สภา อบจ.โคราช ได้มีมติเห็นชอบงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนเงิน 3,755 ล้านบาทเศษ ขั้นรับหลักการในวาระที่ 1 และ จากนั้นสภาฯได้ตั้งกรรมการแปรญัตติงบประมาณประกอบไปด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณศิริ สจ.อำเภอบ้านเหลื่อม เป็นประธานคณะฯ, นายสมจิต คิดการ สจ.อำเภอสีดา,นางอรองค์ ธนสุนทรสุทธิ์ สจ.อำเภอห้วยแถลง เป็นกรรมการ และ นายชาคริต ทิศกลาง สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นเลขานุการคณะฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด และแปรญัตติงบประมาณรวม 3 วันจึงแล้วเสร็จ

การประชุมวันนี้ นายโกวิทย์ ในฐานะประธานกกรมการแปรญัตติ แจ้งต่อสภาฯว่าคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาร่างงบประมาณที่สมาชิกสภาฯรับหลักการ และ จากการตรวจสอบแล้ว พบว่างบประมาณในแต่ละหมวด ที่ฝ่ายบริหารตั้งไว้มีความเหมาะสม กับสภาวะความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน ประกอบกับระหว่างแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด มายื่นเรื่องเพื่อเสนอขอปรับปรุงตัดทอน คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติเสนอให้คงไว้ตามร่างเดิมไว้ และนำเข้าสู่สภาฯเพื่อให้มีการพิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 ต่อไป จากนั้นประธานสภาฯได้ถามความจากสมาชิก และขอมติจากที่ประชุม โดยสมาชิกทั้งหมดต่างยกมือลงมติสนับสนุน งบประมาณฯทั้งวาระ 2-3 ผ่านสภาฯโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราชเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ฝ่ายบริหารได้ตั้งงบประมาณรายรับ-จ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,755,079,200.00 บาท โดยประมาณการจากหมวดรายรับ ภาษีอากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ,ค่าใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน,รายได้เบ็ดเตล็ด,รายได้จากทุน รายได้จากภาษีจัดสรร,รายได้จากหมวดการอุดหนุนทั่วไปของปีที่ผ่านๆมา มองดูตามเม็ดเงินงบประมาณอาจเห็นเป็นเงินก้อนโต แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงบถ่ายโอนของ อสม.และของโรงเรียน 58 แห่งในสังกัด อบจ. รวมทั้งงบค่าตอบแทนบุคคลากร  อบจ. ก็จะมีงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บนำมาบริหารในด้านต่างๆ ประมาณ 1600 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน และด้านต่างๆ รวมทั้งจ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วนโดยการใช้จ่ายงบประมาณ ก็จะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่กำหนดไว้ทุกประการ ซึ่งโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอด

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯกล่าวว่า ขั้นตอนการพิจารณาของสภาฯได้เสร็จสิ้นไปแล้ว นับจากนี้ไปฝ่ายบริหารก็จะนำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี ไปให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการตรวจสอบและลงนาม ในการประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำมาใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ การประชุมงบประมาณที่ผ่านมาในทุกวาระ สมาชิกสภาฯก็ได้มีการกลั่นกรอง ตรวจสอบโดยละเอียด ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ คิดว่างบประมาณปี 2563 ที่ฝ่ายบริหารจะนำไปใช้จ่าย จะเกิดการพัฒนาเมืองโคราชให้ดีขึ้นต่อไป     

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภามั่นใจงบประมาณ ปี 63 จะเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

สำหรับการตั้งรายการจ่ายปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 3,755,079,200.00 บาท โดยตั้งเป็นงบกลาง จำนวน 169,541,801.00บาท งบบุคคลากร1,419,826,600.00บาท งบดำเนินงาน 1,558,044,873.00 บาท งบลงทุน 614,600,926.00บาท งบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 3,000,000.00งบเงินอุดหนุน 65,000.00 บาท

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวการเมือง MC.news