วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

ในการนี้พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้ประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอมรุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค  จำนวนรวม 479 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

พื้นที่โฆษณา

ในโอกาสนี้องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นองคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จำนวน 5 ครอบครัว  ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้จังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งจิตอาสาพระราชทาน  ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจังหวัดได้สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

พื้นที่โฆษณา

จังหวัดนครราชสีมา แบ่งการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,756 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ซึ่งทำให้เกิดพายุโซนร้อนขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย รวม 12 อำเภอ จำนวน 484 ครัวเรือน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา