วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดบูธจัดแสดงนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรม ที่แสดงในงานใต้ร่มพระบารมี อันเป็นงานแสดงศิลปะและวัฒนธรรมแห่งความเป็นมาของเมืองโคราช ที่เจริญรุ่งเรื่องภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 โดยมีนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และ ประธานสภาวัฒนธรรมโคราช องค์กรวัฒนธรรมทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมงานกว่า 300 คน

นายไชยนันท์ กล่าวว่า สำนักงานเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดงานตลาดนัดคุณธรรม โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานทางวัฒนธรรมชุมชน องค์กร และบุคคล จาก 32 อำเภอที่เป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ในงานนี้มีการจัดแสดง การสาธิต และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเครือข่ายพระพุทธศาสนา รวมทั้งการมอบรางวัลคนดีศรีวัฒนธรรมที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอ นอกจากนั้นยังมีการบรรยายในหัวข้อ”คุณธรรมกับการพัฒนาชาติ”โดยพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดด่านใน อำเภอด่านขุนทด

ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ รอง ผวจ.โคราชกล่าวว่า ทางจังหวัดได้รับนโยบาย ให้กำหนดกรอบวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาใน 3 มิติ คือการสร้างคนดี และสังคมดี การสร้างรายได้จากต้นทุนวัฒนธรรม ตามหลักศาสนารวมทั้งการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเข้าใจในวัฒนธรรม ของความเป็นไทย ด้วยการขับเคลื่อนเป็นแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยภาคทุกส่วน บูรณาการร่วมกันเป็นเครือข่าย ทั้งบ้าน-วัด-โรงเรียน หรือที่เรียกกันย่อๆว่า บวร. มาเป็นตัวช่วยสร้างภูมิกันทางสังคม เนื่องจากวัฒนธรรมที่ถูกเหนี่ยวโน้มจากความเจริญ จึงทำให้สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงต้องมีการกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่ในสังคมไทยอย่างมั่นคง

ทีมข่าววัฒนธรรม MC.news.com