เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเลขาธิการสุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมในโครงการฯ ครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
(1) พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
(หัวหน้าคณะเดินทาง)
(2) นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ กรรมการ
(3) นายธานี  สุโชดายน กรรมการ
(4) พลเอก บุญธรรม  โอริส กรรมการ
(5) นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา กรรมการ
(6) นายสวัสดิ์   สมัครพงศ์ กรรมการ
(7) นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์ กรรมการ
(8) นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการ
(9) นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กลุ่มนักธรุกิจ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนศาสนาทั้งพุทธและอิสลาม