วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมสมาชิกพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมในพิธีกว่า 500 คน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  กรมโยธาธิการและผังเมืองมีนโยบายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ดิน  โดยนำแปลงที่ดินหลายแปลงมารวมกัน แล้วจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ ให้เป็นระเบียบ สวยงามตามแผนผังที่วางไว้ พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริเวณที่เป็นสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบนโยบายให้กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดิน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 โครงการ

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองบัวใหญ่ ถือว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้ชุมชน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่โครงการประมาณ 430 ไร่ จำนวนแปลงที่ดิน 33 แปลง เจ้าของที่ดิน 37 ราย ทั้งนี้อำเภอบัวใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ ที่เป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สำคัญของพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง รวมทั้งระบบทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง อีกทั้งยังถูกกำหนดเป็นพื้นที่การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในอนาคตได้อีกด้วย

ในการนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนงบประมาณ 59,038,000 บาท  เพื่อก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองบัวใหญ่ ขนาดเขตทาง 30 เมตร ยาว 1,061 เมตร และเขตทาง 40 เมตร ยาว 2,112 เมตร ตามลำดับ รวมระยะทาง 3,173 เมตร โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมา โครงการฯ นี้ถือเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ ที่สำเร็จด้วยการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างแท้จริง ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินโครงการในวันนี้

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com