พื้นที่โฆษณา

หลังการระบาดอย่างหนัก “โอมิครอน”โควิด-19 สายพันธ์นรก “วิเชียร” ผวจ.โคราช ออกประกาศวางกฎเข้ม 6 ข้อ ปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการระบาดติดเชื้อรุนแรง ห้ามการเล่นน้ำ การสาดน้ำ การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ผู้ฝ่าฝืนมีโทษหนัก  โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ ขณะที่วันนี้พบการติดเชื้อล่าสุดตรวจพบ ในชุมชนรายใหม่  PCR +443 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,480 ราย รวม +1,923 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รวม 81 ราย !!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่ PCR +443 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,480 ราย รวม +1,923 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 78,269 ราย  ยังรักษาอยู่ 29,110 ราย รักษาหายสะสม 49,078 ราย  เสียชีวิตสะสม 81 ราย  โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นรายที่ 80 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 67 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองคง อ.คง เสียชีวิต ที่ รพ.คง จ.นครราชสีมา มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ส่วนรายที่ 81 ของ จ.นครราชสีมา เพศหญิง อายุ 91 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.เมืองโดน อ.ประทาย เสียชีวิต ที่  รพ.ประทาย จ.นครราชสีมา มีประวัติการฉีดวัคซีน Az 2 เข็ม

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด จำนวน 279 ราย ถัดไปเป็น อ.ปากช่อง 249 ราย, อ.พิมาย 236 ราย, อ.บัวใหญ่ 161 ราย, อ.ปักธงชัย 159 ราย, อ.ห้วยแถลง 120 ราย, อ.สูงเนิน 97 ราย, อ.คง 95 ราย, อ.ขามสะแกแสง 57 ราย, อ.โนนสูง 56 ราย, อ.ครบุรี 51 ราย, อ.โชคชัย 47 ราย, อ.แก้งสนามนาง 47 ราย, อ.สีดา 44 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 35 ราย, อ.ชุมพวง 34 ราย, อ.จักราช 33 ราย, อ.บัวลาย 31 ราย, อ.ประทาย 28 ราย, อ.วังน้ำเขียว 26 ราย, อ.โนนแดง 18 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 17 ราย, อ.สีคิ้ว 2 ราย, อ.เสิงสาง 1 ราย

พื้นที่โฆษณา

มีรายงานแจ้งว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ช่วงเทศกาลสงกรานต์สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 68/2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 6 ข้อ ได้แก่

ข้อ 1 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การรวมกลุ่มไม่เกิน 500 คน สำหรับพื้นที่ควบคมทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมือง อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.วังน้ำเขียว อ.พิมาย อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.โชคชัย สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตพร้อมเสนอมาตรการป้องกันโรคต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อ 2 กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่ได้รับการยกเว้น เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลปกติในที่พักอาศัย ให้สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่แนะนำว่ามีความเสี่ยงก็สามารถสั่งยุติได้ตามอำนาจ

ข้อ 3 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเฉพาะการรองรับเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่จะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิมควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ชุดตรวจ ATK เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว การละเล่นตามประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ สามารถกระทำได้และให้งดการสาดน้ำ โดยให้จัดกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. ห้ามการเล่นน้ำ การสาดน้ำ การเล่นประแป้ง ปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรม

ข้อ 4 มาตรการตามคำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6-20 เมษายน 2565

ข้อ 5 สำหรับพื้นที่ควบคุม และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 874/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 และคำสั่งจังหวัด ที่ 875/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้

ข้อ 6 การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณีรวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ.

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา