พื้นที่โฆษณา

เชื้อโควิด-19 สายพันธ์  “โอมิครอน” ยังแรงไปเลิก ยังตรวจพบการติดเชื้อ ในชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 327 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +884 ราย รวม +1,211 ราย  โดยมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อสูงสุด 4 ราย เสียชีวิตสะสมเป็น 61อำเภอที่มีการติดเชื้อสูงสุดวันนี้เป็นอำเภอเมือง 244 ราย อำเภอสีคิ้ว 232 ราย  ล่าสุด “อนุทิน ชาญวีรกุล” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้โควิด- 19 พ้นจากโรคติดต่ออันตราย โดยอ้างสถานการณ์รุนแรงลดลง? ขณะที่ผู้ป่วยวันนี้ที่มีอาการสีเหลืองจำนวน  74 ราย เป็นผู้ป่วยสีเขียว 1,137 ราย  รวมจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ 1,955 ราย  รักษาอยู่ใน รพ.สนาม 241 ราย รักษาตัวอยู่ในชุมชนแบบ (CI) จำนวน 1,674 ราย รักษาอยู่ที่บ้าน(HI)จำนวน8,356ราย และรักษาตัวแบบ (OP-SI)จำนวน  3,845 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รอง ผวจ.โคราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่  จากผล PCR+ 327 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +884 ราย รวม +1,211 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อนอกเขตจังหวัด 14 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดศรีษะเกษ จำนวน 5 ราย  มาจากพื้นที่เสี่ยง จังหวัดชลบุรี 4 ราย มาจากพื้นที่เสี่ยงจากกรุงเทพมหานคร, จังหวัดเพชรบุรี แห่งละ 1ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครฯ 2 รายมาจากจังหวัดชลบุรี 1 ราย ที่กลับมารักษาตัวที่โคราช  และเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน  1,197 ราย รวม 1,211ราย

พื้นที่โฆษณา

จากสถานการณ์นี้ทำให้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 38,911 ราย ยังคงรักษาอยู่ 16,071 ราย รักษาหายสะสม 22,779 ราย  เสียชีวิตสะสม 61 ราย  โดยในวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย คือรายที่ 58 เป็นเพศชาย อายุ 78 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา(ไม่ได้ฉีดวัคซีน)  รายที่ 59 เพศหญิง อายุ 85 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  ต.ในเมือง อ.เมือง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา(ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)   รายที่ 60 เพศหญิง อายุ 55 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  ต. ธารปราสาท อ.โนนสูง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา(ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม)  และ รายที่ 61 เพศชายชาย อายุ 67 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่  ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง เสียชีวิต ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา  (ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง เป็นโรคหลอดเลือดตีบในสมอง)

พื้นที่โฆษณา

รายงานได้แบ่งผลการตรวจแบบ PCR และตรวจด้วย ATK ปรากฏว่าอำเภอเมืองมีผู้ติดเชื้อสูงสุดจำนวน  244 รายรองลงมาเป็น อ.สีคิ้ว 232 รายตามมาด้วย อ.พิมาย 103 ราย ถัดไปเป็น อ.ปากช่อง 87 ราย, อ.วังน้ำเขียว 69 ราย, อ.สูงเนิน 55 ราย, อ.ขามทะเลสอ 47 ราย, อ.ห้วยแถลง 46 ราย, อ.ชุมพวง 44 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 42 ราย, อ.โนนสูง 40 ราย, อ.จักราช 30 ราย, อ.ประทาย 29 ราย, อ.ปักธงชัย 27 ราย,  อ.ขามสะแกแสง 25 ราย, อ.แก้งสนามนาง 24 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 24 ราย, อ.สีดา 18 ราย,  อ.ครบุรี 10 ราย, อ.โนนแดง 9 ราย, อ.บัวลาย 5 ราย  และ อ.คง 1 ราย

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๒๕ โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ได้ยกเลิก เรื่องกระทรวงสาธารณสุข กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยมีเหตุผลอ้างว่าเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19(Coronavirus  Disease 2019 (COMD-19) มีแนวโน้มลดลง และอัตราการครองเตียงในสถานพยาบาลภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ  ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไต้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมและกรอบเวลาในการให้การใช้สิทธิ UCEP กลับเข้าสู่ระบบปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิต 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์

 จึงสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)และที่แก้ไขเพิ่มเติมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑และมาตรา ๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควีด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(ลงนามโดย) นายอนุทิน ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา