วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 14.00น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ นายชวาล พัฒนกำชัย,นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯทำหน้าที่เป็นประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยมี ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.และนายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ท่ามกลางสมาชิกสภาองค์บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 29 คน จาก 33 คน เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.ได้แถลงต่อสภาฯว่าในวันนี้ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในขั้นรับร่าง โดยมีรายละเอียดในเรื่องของสถานะการเงินการคลัง การบริหารงบประมาณรายรับ รายจ่าย เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์ และงบประมาณเฉพาะการ ในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 ได้ตั้งงบประมาณรายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,755,079,200.00 บาท โดยประมาณการจากหมวดรายรับ ภาษีอากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ,ค่าใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน,รายได้เบ็ดเตล็ด,รายได้จากทุน รายได้จากภาษีจัดสรร,รายได้จากหมวดการอุดหนุนทั่วไปของปีที่ผ่านๆมา

สำหรับการตั้งรายการจ่ายปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 3,755,079,200.00 บาท โดยตั้งเป็นงบกลาง จำนวน 169,541,801.00บาท งบบุคคลากร1,419,826,600.00บาท งบดำเนินงาน 1,558,044,873.00 บาท งบลงทุน 614,600,926.00บาท งบรายจ่ายอื่นๆ จำนวน 3,000,000.00งบเงินอุดหนุน 65,000.00 บาท หลังจากนั้นประธานสภาฯได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย ชี้แนะและท้วงติง แสดงข้อคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริหาร เสร็จแล้วประธานจึงขอมติที่ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกสภาฯมีมติเห็นด้วยกับข้อบัญญัติงบประมาณ โดยยกมือสนับสนุนกันทุกคน

จากนั้นสภาฯได้มีการเสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติงบประมาณ ประกอบไปด้วย นายโกวิทย์ เลาวัณศิริ สจ.อำเภอบ้านเหลื่อม, นายสมจิต คิดการ สจ.อำเภอสีดา,นางอรองค์ ธนสุนทรสุทธิ์ สจ.อำเภอห้วยแถลง และ นายชาคริต ทิศกลาง สจ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด และแปรญัตติงบประมาณ เพื่อเสนอสู่สภาฯอีกครั้งในวาระที่ 2-3 ที่จะมีขึ้นก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 ตามที่สภาฯได้มีมติขอขยายเวลาออกไปรวม 45 วัน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าวการเมือง MC.news