วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 ที่โรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย “ประชารัฐต่อต้านการทุจริต” จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐบาลที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

การเปิดอบรบในวันนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประสานงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของจังหวัดนครราชสีมา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การทุจริตประพฤติมิชอบหมดไปจากสังคม ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เป็นแผนแม่บท

ทั้งนี้การอบรมได้มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอ หรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชน รวมโครงการ จำนวน 300 คน  ภายในงานผู้มีการ บรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ “ปลูกจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”  และ การอภิปรายหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการเครือข่าย ทุกภาคส่วนในการสร้าง/หล่อหลอมให้มีสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” เพื่อ สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริตให้ได้ผลอย่างจริงจัง

Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา