ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบกระเป๋าเป้นักเรียน และอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2537 และให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด นอกจากการดูแลนักเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แล้ว ยังได้สนับสนุนทุนแก่เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยภัยธรรมชาติ จานวน 10 ราย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เป็นประจาทุกปี

สำหรับปีการศึกษา 2562 มูลนิธิราช ประชานุเคราะห์ได้จัดซื้อกระเป๋าเป้นักเรียน จำนวน 883 ใบ ไม้แบดมินตัน จานวน 18 คู่ และลูกแบดมินตัน จำนวน 108 ลูก เพื่อมอบให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งได้จัดส่งอุปกรณ์การเรียนพระราชทานให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 ชุด เพื่อมอบให้นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ด้วย

ฉัตรชัย พรหมมาศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกษ รายงาน