(ศรีสะเกษ.) วันที่ 17 ก.ย.2562  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ  คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่  นักเรียน และ ประชาชนกว่า 500 คน  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ​ จำนวน 200,000.- ตัว สู่แหล่งน้ำสาธารณะ ประกอบด้วยลูกกุ้ง  ปลาตะเพียนขาว  ปลาสร้อย ปลากระแห และ ปลาเทโพ ที่บริเวณหนองกุดพรุน หมู่ที่ 13 บ้านกระต่ายด่อนน้อย  ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  เดิมวันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 เห็นชอบให้เปลี่ยนเป็นวันที่​ 21 กันยายนของทุกปี  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระบรมราชโองราชให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469  ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นกรมประมง

นอกจากทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติแล้ว  การอนุรักษ์และฟื้นฟูถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก  จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจแนวทางการอนุรักษ์ และ มาตรการบริหารจัดการสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  เป็นต้นว่า การใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำอย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย หรือ การประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีความสมบูรณ์สืบไป

ฉัตรชัย พรหมมาศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกษ รายงาน