พื้นที่โฆษณา

บุญรวี ยมจินดา ผู้สมัครนายก อบต.นากลาง เบอร์ 4 จุดประกาย ต.นากลางสูงเนินเป็น แลนด์มาร์คแห่งโคราช  พร้อมเนรมิตศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ริมถนนมิตรภาพ พร้อมสร้างอนุสาวรีย์ย่าโม ใหญ่ที่สุดในโลก สูงขนาดตึก 4 ชั้น  เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช๊อปปิ้ง จำหน่าย สินค้าชุมชน เปิดแผงให้พี่น้องชาว ต.นากลาง จำหน่ายสินค้าฟรีๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยได้ประสานงานเจ้าของที่ดินริมถนนมิตรภาพไว้แล้ว หากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องตำบลนากลาง  จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำความ เจริญมาสู่ตำบลนากลางของเรา โปรดพิจารณาเลือก บุญรวี ยมจินดา เบอร์4 เป็นนายก อบต.นากลาง เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00น. นายบุญรวี ยมจินดา ยูทูปเบอร์ ชื่อดังรายการข่าวทะลุไมค์ เดินทางมาสมัครนายก อบต.นากลาง อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการลงสมัครครั้งนี้เพื่อต้องการจุด ประเด็นการต่อสู้ทางการเมืองที่รัฐบาลส่งพรรค พลังประชารัฐ เข้ามาครอบงำเลือกตั้งท้องถิ่นเ พื่อสร้างฐานระบอบ“ประยุทธ”อันเป็นการสืบทอดอำนาจ การเลือกตั้ง อบต.ควรเป็นเรื่องของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องคิดเองบริหารเอง รัฐบาลไม่ควรเข้ามาครอบงำ  ตลอด 7 ปีที่ไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยบริหารราชการแบบราชการรวมศูนย์ อำนาจประชาธิปไตยจึงถูกรัฐบาลครอบงำ ทั้งๆที่ควรกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ได้ปกครอง โดยวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นวันเลือกตั้ง

 นายบุญรวี กล่าวว่าการลงสมัครนายก อบต.นากลางในคราวนี้  ก็เพื่อจุดประเด็นทลายรัฐราชการรวมศูนย์ ให้ประชาชนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็น ประชาธิปไตยที่ประชาชนระดับรากหญ้า มีอำนาจปกครองตนเอง ที่สำคัญคือผมต้องการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นตำบลนากลาง เข้าสู่ยุคใหม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส่ ไร้การทุจริตคอรัปชั่นสร้างตำบลนากลางให้เป็นศูนย์กลางตลาดวิสาหกิจชุมชน ทุกคน ต้องมีอาชีพ และบ้านเมืองต้องสะอาด จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ตำบลนากลางมีความด้วยศักยภาพของภูมิภาคนี้ นายบุญรวีกล่าว

สำหรับนโยบายในการเลือกตั้งที่ใช้รณรงค์หาเสียงในครั้งนี้ นายบุญรวี เปิดเผยว่า 8 ด้านได้แก่  1 เราจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์  2 รักษาความสะอาด/ถนนหนทาง ท่อระบายน้ำ  3ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ (ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน) 4ไฟส่องสว่างทุกถนนทุกซอย 5ดำเนินการผลักดันให้ตั้งสถานีตำรวจตำบล 6จัดให้พัฒนาโรงพยาบาลตำบลให้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย 7 มีแพทย์ประจำ 8ส่งเสริมการศึกษา – วัฒนธรรม -ศาสนา 9ส่งเสริมบทบาท สตรี- เด็ก -เยาวชน – คนชรา คุ้มครองดูแล บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ น้ำประปาสะอาด และทั่วถึงทุกครัวเรือน

“นอกจากนั้นยังมีส่งเสริมกีฬาเยาวชน/ ปรับปรุงและเพิ่มสวนสาธารณะเป็น สถานที่พักผ่อน ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว/การเกษตรแปรรูปออกสู่ ต่างประเทศ ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่เพื่อให้ตำบลนากลางเป็นเมือง ตัวอย่างแห่งระบอบประชาธิปไตย  อบต.นากลาง ต้องเป็นรัฐเปิดเผย ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ในเรื่องของข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจต้องตรวจสอบได้ การปรับปรุงถนนและลาดยาง ถนนซอยต่างๆในชุมชนหมู่บ้านของเรา อย่างทั่วถึง” บุญรวี ผู้สมัครนายก อบต.นากลาง เบอร์ 4กล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา