ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน จัดอบรมให้ความรู้งานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สินโรงเรียนในสังกัด อบจ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา – บุคลากรครู และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน จำนวนกว่า 500 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจ่ายเงินรายได้ และการบริหารเงินรายได้ และการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) พ.ศ.2562

สำหรับพิธีเปิดการอบรมนั้น ได้รับเกียรติจาก นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายก อบจ. เป็นประธานเปิดการอบรม, และ นางนงนุช กาหลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.โคราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม โดยมี นายมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 รวมถึงการบริหารเงินรายได้และการจัดทำงบประมาณของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม รร.เดอะริช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Cr.ปชส.อบจ.นม