พื้นที่โฆษณา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ ให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ รวมทั้งมีเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ ต่างๆทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ-พิการ ในระดับชุมชนและครอบครัว ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ และประกอบกิจวัตรประจำวัน อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามนโยบายโคราชโฉมใหม่ของผู้บริหาร

พื้นที่โฆษณา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ประจำปี 2564 โดยทีมที่ 1 ลงพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง จำนวน 6 ราย โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ประสานงานกับ นายชูชาติ  พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอขามสะแกแสง และ นายชวาล  พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, ท้องถิ่นอำเภอ, หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯ อบจ., หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ. ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา

พื้นที่โฆษณา

 และในวันเดียวกันนี้ ที่ อ.ชุมพวง นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย นางนารดา  อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นางรังสิยา  นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.อ.ชุมพวง ร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ อ.ชุมพวง เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ จำนวน 8 ราย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.อบจ.นม / สำนักข่าว MC.news.com รายงาน