พื้นที่โฆษณา

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. อาคารชั้น 4 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๒  โดยมีนายธัชธรรค์ชน มะเริงสิทธิ์ ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรี และข้าราชการหัวส่วนราชการ และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คนเข้าร่วมประชุมครบครัน  ซึ่งในวันนี้มีวาระสำคัญคือการเสนอญัตติงบประมาณรายรับ-จ่ายประจำปี 2565 จำนวน 123 ล้านบาทถ้วนที่ผ่านขั้นรับหลักการในวาระที่ 1 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติประจำสภาฯได้แถลงต่อสภาแถลงว่าไม่มีการตัดทอนรายการใดๆ ประธานสภาจึงขอมติที่ประชุม ปรากฏว่าสมาชิกมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ทั้งวาระ 2 และ วาระ 3

พื้นที่โฆษณา

นายธัชธรรค์ชน มะเริงสิทธิ์ ประธานสภาฯกล่าวว่า ในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามในข้อสงสัยของงบประมาณต่างๆ อันเป็นหน้าหลักในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร โดยสมาชิกได้อภิปรายในหลายประเด็น พร้อมชี้แนะนำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งในสภาวะการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ประชาชนในชุมชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ได้ให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจ้งให้สมาชิกได้เข้าใจ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญต่างๆจนสมาชิกพอใจ สำหรับงบประมาณที่ผ่านสภาฯไปจำนวน 123 ล้านบาทนั้นคิดว่าฝ่ายบริหารจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

พื้นที่โฆษณา

นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีจอหอ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นการเสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามกรอบระเวลาที่กำหนด โดยงบประมาณในปีนี้ ทางเทศบาลฯได้ตั้งไว้ 123 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 10  ล้านบาท แม้จะเจอกับสถานการณ์โควิด-19 แต่การจัดเก็บรายไดก็เป็นไปตามเป้าหมาย สำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้จ่ายในปี 2565 ได้จัดไว้ 4 ด้านหลักได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป 43,359,600 บาท ด้านชุมชนและสังคม  แผนการบริหารการศึกษา 9,297,300 บาท แผนงานสาธารณสุข 5,024,200บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,178,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 23,598,600 บาท แผนงานสร้างชุมชนเข้มแข็ง 1,678,000 บาท แผนงานด้านการศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ 650,600 บาท ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12,164,700บาท ด้านการดำเนินการอื่น(งบกล าง ) จำนวน 25,119,440 บาท

พื้นที่โฆษณา

นอกจากนั้นยังได้มีแผนงานนอกงบประมาณ ในการดำเนินการป้องกันสาธารณภัยที่เกิดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางเทศบาลได้ปรึกษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเตรียมจัดซื้อวัคซีน”ชิโนฟาร์ม”จากมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ จำนวน 7,000 โดส มาบริการฉีดให้กับคนในชุมชนเทศบาล ที่ขาดโอกาสจากการเข้าถึง วัคซีน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินสะสมของเทศบาลที่มีอยู่กว่า 255 ล้านบาท และจะต้องมีการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป”นายเสรีกล่าว

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงงาน