พื้นที่โฆษณา

ดร.ยลดา หรือ”หน่อย”นายก อบจ.โคราช  มอบนโยบายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ 32 อำเภอเพื่อ ติดตามและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ใน 4 กลุ่ม คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะอันตราย  และผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อให้การสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ อันเป็นความร่วมมือ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขจัดปัญหาให้เป็นไปตามนโยบายพลิกโคราชโฉมใหม่

พื้นที่โฆษณา

โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ และสมาชิกสภา อบจ. ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.พระทองคำ อ.โนนไทย และ อ.บัวใหญ่ เพื่อติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย และจะดำเนินการครบทั้ง 32 อำเภอ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการระหว่างวันที่ 24 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 นี้

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้“อบจ.โคราช” โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ 32 อำเภอ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 ที่ได้รับการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม หรือบริการขั้นพื้นฐานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครราชสีมา ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด

พื้นที่โฆษณา

Cr:ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news.com รายงาน