พื้นที่โฆษณา

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาฯ ได้เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำสหกรณืออมทรัพย์ครูฯ และการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ปี 2561 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

พื้นที่โฆษณา

โดยการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม  โดยที่ประชุมได้มีการเสนอชื่อให้สมาชิกได้ลงมติเลือกเป็นแบบทีม รวม   11 ท่าน  ประกอบไปก้วย นายปรีชา  กำพุฒกลาง, นายไพฑูรย์ อักษรครบุรี,นายชำนาญ กุลงูเหลือม,นายนิตพิมล หาญชน, นายอุทิศ โทแหล่ง, นายเดชชาย ฝอพิมาย, นายสมศักดิ์ ช่างไม้, นายอุดม สุภารี,นายกิติโชค เกศศรีพงษ์ศา,นายกรรณสูตร แก้วธรณิน,และนายปัญญา หวังรวมกลาง โดไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นลงแข่งขัน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง 11 ท่านเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงได้มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน โดยมีมติของสมาชิกรับรองการแก้ไขทุกประเด็น

พื้นที่โฆษณา

นายสมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์กล่าวว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการที่จะมีขึ้นตามระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งในสถานการที่ไม่ปกติเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยจะมีสมาชิกกว่า 2 คนมาลงคะแนนในครั้งนี้  ส่วนการแก้ไขข้อบังคับก็เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้สอดรับตามสถานการให้เป็นปัจจุบัน โดยสมาชิกได้เห็นด้วยกับการดำเนินการในทุกข้อที่คณะผู้บริหารฯได้นำเสนอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลประโยชน์กับสมาชิกและการดำเนินการของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายทอง วิริยะจารุ กล่าวในฐานะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ว่า ในปีบริหารที่ผ่านมา ได้รับทราบจากผ้บริหารของสหกรณ์ว่ามีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีกว่าในปีที่ผ่านมา มีกำไร 1,380 ล้านบาท สหกรณ์ครูนครราชสีมาถือว่าเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นสหกรร์มีความเข้มแข็ง มีภาพลักษณ์ที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสของคณะกรรมการบริหาร จึงเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก 28,000 คนเศษ ซึ่งมีทั้งสมาชิกที่กู้ยืม และไม่กู้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไร

ทีมข่าว MC.news.com รายงงานจากจังหวัดนครราชสีมา