นาย คมกริช (ตั้ม )  มีปิยะเลิศ  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล เบอร์ 2 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองพร้อมด้วย ทีมหัวทะเลก้าวหน้า  ผู้สมัครสมาชิกสภาเทสบาลตำบลหัวทะเล เขต 1 เบอร์ 10,11,12,13,14,15  และ เขต 2 เบอร์ 1,2,3,10,11,12   ดังนั้นการเลือกตั้งในครั้งนี้ คนเอง และทีมงานหัวทะเลก้าวหน้า  ขอทำงาน เดินหน้า พัฒนาเทศบาลตำบลหัวทะเล ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ด้วยนโยบาย 4 ปรับ  4 เปลี่ยน เพื่อชาวหัวทะเล   

                1. ปรับ…โครงสร้างพื้นฐาน ถนนต้องดี มีไฟฟ้าทั่วถึง ป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก ขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค มีระบบจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   2. ปรับ…คุณภาพทางการศึกษา  ให้โอกาสทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 1 ชุมชน 1 ทุนการศึกษาสร้างสังคมแห่งปัญญาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมกิจกรรมการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สู่อุทยานการเรียนรู้ (TK Park)   3. ปรับ…สังคมแห่งความเท่าเทียมทางเทคโนโลยี  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data มาช่วยจัดการบริหาร Smart Governance เข้าถึงข้อมูลด้วย QR Code , Digital Map แลกเปลี่ยน รับข้อมูลข่าวสารผ่าน Application Line Square   4. ปรับ…คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวตำบลหัวทะเล ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้สมบูรณ์ทางสุขภาพทางกาย (Physical Health) สุขภาพทางจิต (Mental Health) และสุขภาพทางสังคม (Social Health)

4 เปลี่ยน เพื่อชาวหัวทะเล   1. เปลี่ยน…การเมืองยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  2. เปลี่ยน…หมู่บ้านให้น่าอยู่ ชุมชนให้น่ามองดำเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำจัดผักตบชวา “ตบชวา” ผลิตภัณฑ์กันกระแทกรักษ์โลก  3. เปลี่ยน…ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  พัฒนาบุคลากรให้มีเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม  4. เปลี่ยน…ขั้นตอนการทำงานให้เร็วขึ้น    ขจัดความสูญเปล่าที่เกิดจากระบบงานซ้ำซ้อน (Duplicate Work     ลดขั้นตอนและความล่าช้าในงานธุรกรรมเอกสาร (Document Processing Time)  ปรับปรุงการไหลและลดความผิดพลาดจากการดำเนินงาน   ปรับปรุงช่วงเวลาสำหรับการให้บริการ   การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล   

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา