ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 5 มีนาคม 64 นาย ศรัทธา รัตนปรียานุช ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เบอร์ 2 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ตนเองพร้อมทั้งทีมงาน” กลุ่มสุรนารีพัฒนา “ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี หมายเลข 4,5,6,7,8,9 ทั้ง 2 เขต  สำหรับการลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสานต่องานของนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารีคนเดิมที่ได้ทำงานพัฒนาตำบลสุรนารีมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมี 8 นโยบายทำได้ทันที “ทำจริง ไม่ทิ้งพื้นที่ “ คือ 1 จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV และสัญญาณไฟจราจรเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2 จัดให้มีระบบท่อระบายน้ำ และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทิ้ง และแก้ไขปัญหาถนนในซอย ให้เป็นถนนคอนกรีต  3 ผลักดันให้มีระบบระบายน้ำประปาใช้ในตำบล 4 จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะ ตัดหญ้าตามไหล่ทางถนน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ และการทิ้งขยะให้ครอบคลุมทั้งตำบล 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอ่างห้วยยาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้ แก่ชาวตำบลสุรนารี 6 ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกร และจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้  7 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีฐานะยากจนในตำบล และ 8  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เด็กเล็กและด้านกีฬา ด้านนวัตรกรรมให้แก่ผู้สูงอายุและเยาวชนในตำบล

ดังนั้น  ในวันที่ 28 มีนาคม 64 นี้ ตนเอง จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสุรนารีทุกท่าน  ได้ไปร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อเลือกผู้สมัครฯเข้ามาทำหน้าที่ เพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้อง  และเพื่อเข้ามาช่วยกันพัฒนาตำบลสุรนารีของเรา  ซึ่งตนเองผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เบอร์ 2 พร้อมทั้งทีมงาน” กลุ่มสุรนารีพัฒนา “ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี หมายเลข 4,5,6,7,8,9 ทั้ง 2 เขต จึงอยากขอโอกาสเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน

  ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา