พื้นที่โฆษณา

นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  เบอร์ 2 ทีมโคราชชาติพัฒนา  นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต  เบอร์ 7 – 12  หาเสียงพ่อค้า – แม่ค้าภายในตลาดประปา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยทีมผู้สมัครโคราชชาติพัฒนา  ได้แจกโปรชัวร์แนะนำผู้สมัคร  และนโยบายที่จะอาสาเข้าไปพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งได้รับการตอบรับจากพ่อค้า – แม่ค้า  ภายในตลาดสดเป็นอย่างมาก

พื้นที่โฆษณา

นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เบอร์ 2 กล่าวว่า ทางทีมโคราชชาติพัฒนา  มีความพร้อมทุกด้านที่จะเข้าไปพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา  โดยเน้นนโยบายในการหาเสียง  5 ด้าน ประกอบด้วย  1. โคราช  เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ การบริหารจัดการขยะอย่างเร่งรัดรวดเร็ว ดำเนินการ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ  ระยะที่ 2 การอนุรักษ์ และปรับปรุงคูเมือง แก้ปัญหาน้ำท่วม เร่งรัดการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา  ด้านที่ 2. โคราชเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภาคอีสาน  ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  ของเทศบาล  รองรับระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ด้านที่  3. โคราชเมืองท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี  เพื่อสร้างรายได้ ฟื้นเศรษฐกิจคนเมือง สร้างตลาดเฉพาะ หรือ Niche Market

พื้นที่โฆษณา

ด้านที่  4. โคราช เมืองกีฬา  ด้วยการส่งเสริมให้เทศบาล  เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ  และระดับสากล และสุดท้ายด้านที่  5. โคราชเมืองอัจฉริยะ  สมาร์ท  ซิตี้  มุ่งเน้นขับเคลื่อนพัฒนาโคราช  ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อสร้างการเติบโตของเมืองโคราชอย่างยั่งยืน  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนเมือง  ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ  อย่างไรก็ตามเรื่องเศรษฐกิจ  ปัญหาปากท้องของคนเมือง  เป็นเรื่องสำคัญที่นายประเสริฐและทีมโคราชชาติพัฒนา  มีความพร้อมและศักยภาพเพียงพอที่สามารถประสานหน่วยงานในระดับส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  เข้ามาร่วมมือกันในการสร้างเมืองโคราช ให้เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีรายได้ เพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้กับคนเมือง

พื้นที่โฆษณา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา