พื้นที่โฆษณา

เมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์ พศ.2564) ที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ  อำพาส  คลังจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันมอบเงินเยียวยาของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543  ซึ่งทางกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วว่า บุคคลทั้ง 4ราย เข้าข่าย  พลเมืองดีของสังคม ในเหตุการณ์กราดยิง ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เมื่อวันที่ 8-9 กพ. 2563 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต รวม 31 รายและได้รับบาดเจ็บ 58 ราย ในวันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ดังกล่าว

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการช่วยเหลือครบทุกรายแล้ว  ส่วนการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือนอกเหนือจากที่เคยช่วยเหลือไป  โดยกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง ได้อาศัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543  บุคคลที่ทำความดีให้แก่สังคม นอกจากได้รับการชื่นชมและเชิดชูคุณงามความดีแล้ว หากได้รับอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ พิการ ทุพพลภาพจนไม่สมารถทำงานได้ หรือถึงแก่ความตาย ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน  ราชการจึงมี พ.ร.บ. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 กำหนดให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยเป็นก้อนกรณีทุพพลภาพได้รับเงินดำรงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตอีกด้วย

พื้นที่โฆษณา

“กรณีถึงแก่ความตายนอกจากจะได้รับ เงินค่าพยาบาลก่อนถึงความตาย และเงินชดเชยแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพด้วยบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  ช่วยเหลือราชการด้วยความสมัครใจ หรือทางราชการร้องขอโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากปฏิบัติงานของชาติในระดับงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาล  ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลมืองดี เช่น การช่วยเหลือคนตกน้ำ ช่วยสกัดคนร้าย เป็นต้น จนเป็นเหตุให้ถูกทำร้าย หรือได้รับอันตรายถึงสูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือ พิการทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย”นายวิเชียรกล่าว

พื้นที่โฆษณา

ทั้งนี้  ในเหตุการณ์กราดยิง ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  เมื่อวันที่  8-9 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาตเจ็บ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากเหตุการณ์ ดังกล่าว    กรณีเสียชีวิต จ่ายให้ทายาท เงินชดเชย 45๐,๐๐๐ บาท เงินค่าทำศพ 45,๐๐๐ บาทประกอบด้วย 1. นายอำนาจ บุญเอื้อ (จ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2563)  ผู้เสียชีวิต มอบให้ทายาท นางกัญญารัตน์ บุญเอื้อ (ภรรยา) 15๐,๐๐๐ บาท  และ เด็กหญิงธีรดา บุญเอื้อ (บุตร) 3๐๐,๐๐๐ บาท  2. นายอธิวัฒน์ พรมสุข (จ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2563)มอบให้ทายาท นางสาวอนงค์ สมหวัง (มารดา) 45๐,๐๐๐ บาท 3. สิบเอกมรา เลิศศิริ (จ่ายวันที่ 26 มกราคม 2563)มอบให้ทายาท นางกรรณิกร คือปแลนด์ (มารดา) 15๐,๐๐๐ บาท  เด็กชายวราวุฒิ เลิศศิริ (บุตร) 3๐๐,๐๐๐ บาทส่วนกรณีทุพพลภาพขนาดหนัก จ่ายเงินชดเชย 52o,๐๐๐ บาท เงินดำรงชีพรายเดือน เดือนละ 7,5๐๐ บาทตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  มอบให้กับ นายจิรัฐิติกาล นอบไทย (น้องเนย)

Cr:ปชส.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา