พื้นที่โฆษณา

ประชุมสภา อบจ.โคราช พิจารณางบประมาณ ครั้งที่ 2 ลงตัว “ระนองรักษ์”เป่ากระหม่อม ส.อบจ. 21 คน ที่โดดประชุนัดที่ผ่านมา มาเข้าร่วมประชุมครบครัน  พร้อมยกมือรับหลักการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เม็ดเงิน  3,357 ล้านบาทวาระแรก ก่อนนำเข้าพิจารณาผ่านสภาฯในวาระ 2-3 ในวันที่ 24 กันยายน  2563 สมาชิกสภาฯเป็นห่วงงบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาเม็ดเงินจัดเก็บขาดหายไปเกือบ 400 ล้าน  นายกแจงผลพวงมาจากปัญหา”โควิด-19”จัดเก็บภาษีไม่ได้

วันที่ 17 กันยายน เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ พร้อมรองประธานอีกสองท่าน ได้เปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา และคณะรองนายก-สมาชิกสภา อบจ.ฯ 31 คน หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.เข้าร่วมประชุม

เนื่องจากนางสาวจุฑาสันต์  ตั้งตรีวีรกุล ส.อบจ.นม.เขต อ.บัวลาย ที่เป็นเลขานุการสภา อบจ.นม. ได้ลาป่วย สมาชิกจึงเสนอต่อที่ประชุมให้นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัด อบจ.นม. ทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภาฯ แทน การประชุมในครั้งนี้ ได้มีนายวีรพงษ์ พงษ์บุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เข้าสังเกตุและรับการประชุมตามระเบียบ

การประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระที่น่าสนใจก็คือ ระเบียบวาระที่ 6 เป็นญัตติขอความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยนายประดิษฐ์  กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารได้ลุกขึ้นนำเสนอต่อสภารวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,357,189,800 บาท

สรุปสถานการณ์คลัง มีเงินฝาก 4,196,122,393 บาท เงินสะสม 1,940,990,165 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 589,627,974 บาท ส่วนงบประมาณประจำปี 2564 แยกเป็นงบกลาง 148,625,608 บาท งบบุคลากร 1,351,971,400 บาท งบดำเนินงาน 1,390,234,592 บาท งบลงทุน 463,893,200 บาท และงบรายจ่ายอื่น ๆ 2,400,000 บาท งบอุดหนุน 65.000.00 บาท

จากนั้นนายสมพร จินตนามณีรัตน์ สอบจ.อำเภอโนนสูง ได้ลุกขึ้นอภิปรายถึงปัญหาการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 32 อำเภอ คงไม่พอเพียง เพราะที่ดูตัวเลขของงบประมาณขาดหายไปเก็บ400ล้านบาท โดยเฉพาะงบโครงพื้นฐานถนนหนทางคงจะมีเพียงการซ่อมแซมเพียงอย่างเดียว พร้อมให้กำลังใจฝ่ายบริหาร สุดท้ายสมาชิกได้มีมติเห็นชอบขั้นรับหลักการ และมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน แปรญัตติให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน จากนั้นจะนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้งเพื่อขอมติต่อสภาฯในวาระ 2 -3วันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อให้ทันใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นต้นปีของงบแระมาณ

รต.หญิงระนองรักษ์ นายก อบจ.นม. เปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายปี 2564 กว่า 3,357 ล้านบาท ของ อบจ.ฯ ต้องแยกเป็น 2 ส่วย คือเงินรายได้ประมาณ 1,300 ล้านบาท และเงินอุดหนุน 2,057 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ทำให้การจัดเก็บภาษี โรงแรม ภาษีที่พัก ภาษีน้ำมัน ฯลฯ ต่ำกว่าเดิมประมาณเกือบ 400 ล้านบาท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารคงกระจายงบดำเนินงานเท่าที่มีอยู่ให้ครอบคลุมทั้ง 32 อำเภอ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ตลอดเวลา

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน