พื้นที่โฆษณา

วันที่  16 ก.ย. 63 ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีประชาชนทั่วไป ได้รับเกียรติจาก นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เตรียมความพร้อม ในการบริหารจัดการชุมชนสู่ชุมชนแบบพอยู่ พอกิน ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันในระดับชุมชน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดจากการศึษาดูงานนอกพื้นที่ มาพัฒนให้กับชุมชนของตนเองได้

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวกำหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอ จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 – 21 ก.ย. 63  ทั้งสิ้น 16 รุ่นๆ ละ 160 คน สถานที่จัดอบรม ณ บ้านดินวังน้ำเขียว, บ้านไร่คุณนาย และ  วิว@วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา หลักสูตรการอบรมเน้นทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครราชสีมา

Cr:ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news.com รายงาน