วันที่ 2 กันยายน 2562 พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ณ อาคาร Starfire กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ถือเป็นการฝึกผสมทางอากาศครั้งที่ 14 โดยเป็นการฝึกทางอากาศระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศออสเตรเลียโดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535  โดยการฝึกผสม THAI BOOMERANG เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2533 กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 เครื่อง บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ.2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต เป็นการมาฝึกบิน ACMI ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศ ในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี และการรบทางอากาศกับเครื่องบินต่างแบบ โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า THAI BOOMERANG 92 (เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา

ทั้งสองชาติได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 – 4 เครื่องจากฝูงบินที่ 3 เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จำนวน 2 – 4 เครื่อง จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมการฝึก โดยใช้พื้นที่การฝึก ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ 5 กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน 403 เข้าร่วมการฝึกอีก 1 ฝูงบิน โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นรูปแบบการฝึก จึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปี เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสม PITCH BLACK ที่กองทัพอากาศได้จัดกำลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ Tindall เครือรัฐออสเตรเลีย

ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM), การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT) และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE) สำหรับการฝึก THAI BOOMERANG 19 ในครั้งนี้ กองทัพอากาศ ได้นำอากาศยานเข้าร่วมการฝึก จำนวน 11 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16ADF) จากฝูงบิน 102 กองบิน 1 และเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก (F-16MLU) จากฝูงบิน 403 กองบิน 4 ในขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย นำเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18F (Super Hornet) จำนวน 6 เครื่อง จากฝูงบิน 1 กองบิน 82 ฐานทัพอากาศ Amberley เข้าร่วมการฝึก  การฝึกผสม THAI BOOMERANG 19 ในปีนี้ จะมีห้วงเวลาในการฝึกภาคสนาม 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2562

Cr:ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19