“วิปวุฒิฯ” มีมติตั้ง 30 ขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดิน “ชาตอุดม ติตถะสิริ” รั้งประธานฯ เน้นติดตามการใช้เงิน 1 ล้านล้านทั้งระบบ-ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นคกก.กลั่นกรอง ครม. จนถึงการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่  เปิดรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากประชาชน ประชุมด่วนนัดแรกต้นสัปดาห์หน้า

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการฯ วันนี้ (24 มิถุนายน) ที่มีศ.(พิเศษ)พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธาน ว่า มติสำคัญในวันนี้คือการให้ความเห็นชอบรายชื่อทีมติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่เสนอมาจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาทั้ง 26 คณะ ตามมติของการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

“อยากจะบอกว่าทีมนี้คือขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดินของวุฒิสภา เพราะไม่เพียงแต่จะมีภารกิจป้องกันการคอร์รัปชั่นเท่านั้น ยังจะดูทิศทางการกลั่นกรองทุกโครงการให้มีการคุ้มค่ามากที่สุด ทีมนี้ถือเป็นผู้แทนที่ส่งมาเป็นแนวหน้าของส.ว. 250 คน โดยมาจากคณะกรรมาธิการสามัญคณะละ 1 คน ยกเว้นคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณให้มีตัวแทน 5 คน เพราะมีความเชี่ยวชาญโดยตรง รวมเป็นทั้งสิ้น 30 คน”

ทั้งนี้ โฆษกวิปวุฒิสภากล่าวว่า โดยรูปแบบแล้วทีมขุนพลพิทักษ์เงินแผ่นดินจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการชุดที่ 5 ในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การประชุมนัดแรกเกิดขึ้นภายในต้นสัปดาห์หน้า ซึ่งยังเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติโครงการ

ทั้ง 30 รายชื่อมีดังนี้ นายธานี สุโชดายน นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายสมชาย หาญหิรัญ พลเอกสุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ นางสาววิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ พลเอก บุญธรรม โอริส นายเจน นำชัยศิริ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นายจัตุรงค์ เสริมสุข พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล พลเรือโท สนทยา น้อยฉายา พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน พลเอก วินัย สร้างสุขดี นายประมนต์ สุธีวงศ์ นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ นางดวงพร รอดพยาธิ์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และพลเอก สนธยา ศรีเจริญ

ทั้งนี้ จะมีพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธานอนุกรรมาธิการชุดนี้ เนื่องจากโดยรูปแบบแล้วคณะอนุกรรมาธิการชุดนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณที่มีพลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เป็นประธาน

ส่วนกรอบการทำงานนั้น ให้มีหน้าที่ติดตามทุกขั้นตอน ตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธาน ชั้นคณะรัฐมนตรี และชั้นการบริหารจัดการในพื้นที่ โดยเปิดรับฟังข้อมูลและความเห็นจากประชาชนอย่างกว้างขวาง

“ท่านประธานวุฒิสภาได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมาธิการชุดนี้สำคัญมาก ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ เสียสละ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งให้สื่อสารบอกกล่าวความคืบหน้าในการทำงานกับประชาชนผ่านสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอทุกระยะ”

ทีมข่าวรัฐสภา รายงาน