พื้นที่โฆษณา

วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ ศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้เชื้อไวรัสโควิด-19 ชั้น 2 หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เดินทางมาเพื่อส่งมอบครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายหลัง อบจ. นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อ จ.นครราชสีมา และประธานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดนครราชสีมา ให้จัดหาครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.ตระหนักถึงความสําคัญและ ความจําเป็นเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการสนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงความจําเป็นเร่งด่วน ของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, เขตสุขภาพที่ 9 และกระทรวงสาธารณสุข โดยทาง อบจ.โคราช ได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 42,788,200 บาท ในการจัดหา ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ฯลฯ

พื้นที่สำหรัลงโฆษณา

ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้รับมีทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 12 รายการ จํานวนเงิน 20,114,000 บาท, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 10 รายการ จํานวน 13,605,000 บาท , โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 8 รายการ จํานวนเงิน 3,790,000 บาท, โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 รายการ จํานวนเงิน 4,663,000 บาท และ สนับสนุนตํารวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา 2 รายการ จํานวนเงิน 616,200 บาท เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ สถานการณ์

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน