นาย ชัชวาล วงศ์จร  ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณะพ่อค้านักธุระกิจกลุ่มหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางมายื่นหนังสือ ขอเสนอให้พิจารณามีคำสั่งปิดสถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา  ต่อนาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีสื่อมวลชนหลายสำนัก ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งรายงานข่าววันที่4 เม.ย. 63 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

นาย ชัชวาล วงศ์จร  ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและสั่งปิดธุรกิจบางประเภท เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19  อีกทั้งรัฐบาลได้ออกมาตรการ “ อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพื่อชาติ “  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้าน   ส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น  โรงแรม  รีสอร์ท  ที่พัก   ร้านอาหาร  ขนส่งมวลชน   organizer  ธุรกิจภาคบริการ    ต้องยกเลิกการจัดประชุมสัมมนา  การจัดงานกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ   ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่นอกขอบเขตของประกาศดังกล่าว   ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้   รวมทั้งความสามารถในการจ้างงานของพนักงานและลูกจ้างด้วย    ซึ่งในทางปฏิบัติขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ   และมีการลดจำนวนการจ้างงานลงไปแล้วจำนวนมาก   อีกทั้งภาครัฐได้ออกมาตรการประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคุมเฉพาะลูกจ้างที่พักสั่งปิดเพียง 2 กลุ่ม  เท่านั้น  คือกลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่สถานประกอบการถูกสั่งปิด  และกลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัย ลูกจ้างที่มีการติดเชื้อแต่ไม่ครอบคลุมลูกจ้างกลุ่มที่อยู่นอกเขตการประกาศสั่งปิด   แต่ได้รับผลกระทบดังที่กล่าวมาแต่การช่วยเหลือกลับไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มจำนวนคนน้อย   ทำให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว  ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   จึงได้จัดประชุมหารือกับผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา   ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสเชื้อไวรัส COVID- 19  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น  ณห้องประชุมชั้น 4 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา    โดยในที่ประชุมได้มีมติให้มีการเสนอ   ขอเพิ่มมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสเชื้อไวรัส COVID- 19    ดังนี้ 1 ขอให้พิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการ โรงแรม  รีสอร์ท ที่พัก  ขนส่งมวลชน   บริษัท organizer อย่างเป็นทางการ  ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงมาตรการต่าง ๆ  ของรัฐและมาตรการของประกันสังคมที่ภาครัฐเข้ามาดูแลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง   2 ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมตามมาตรา 33  ควรได้รับการขยายขอบเขตความช่วยเหลือมากกว่ามาตรการที่ออกมา   ซึ่งไม่ใช่ควบคุมเฉพาะลูกจ้างในระบบประกันสังคม  ที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดและลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัยเท่านั้น    ดังนั้นหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   จึงขอให้ท่านพิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการ  และการเสนอเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเยียวยา  ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน