#สงขลา# เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2563 (09.30) นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพบปะและให้กำลังใจหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

     หลังจากที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายแนวทางต่างๆมาให้กับทางจังหวัด ในส่วนของการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 มา ระยะหนึ่งแล้ว ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาพบปะ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมาร่วมรับฟังปัญหาหลักๆในพื้นที่ว่า หลังจากที่ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้การทำงาน มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง รวมถึงจะมีแนวทางในการแก้ปัญหา ไปในทิศทางใด ทั้งนี้เพื่อนำปัญหา และข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป ในอันที่จะนำไปสู่แนวทางการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการนี้ได้ประสานขอรับการสนับสนุน งบประมาณ บุคลากร อาสาสมัคร  จาก อบจ. เทศบาล ให้ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เช่นหน้ากาก ชุด ppe เป็นต้น   พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเชิงยับยั้ง ป้องกันภัยฯ ของกรมป้องกันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้ในการแก้ปัญหาโรคโควิด19 ด้วย และยินดีสนับสนุนขยายวงเงินดังกล่าวกับทางจังหวัด เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้เสนอแนวทางสำรองบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล อาสา. จากบุคลากรที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เข้ามาช่วยเสริม หากจำเป็นพร้อมอาสาสมัคร ที่ผ่านการอบรม FR.   จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน อีกประมาณ1,500 คน ของอบจ. ไว้เป็นกองหนุนการทำงานให้แก่แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน