ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะข้าราชการสำนักการช่างโดยการนำของนายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักฯ เดินทางไปที่จุดเริ่มต้นขางศาลตาปู่วันเทาร์ บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำพิธีเปิดถนนเชื่อมระหว่างตำบลดอนยาวใหญ่ กับบ้านหนองตาโล ตำบลโนนแดงฯ โดยเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร มีความยาว 2,750 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 13,750 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ด้วยงบประมาณ 9 ล้านบาทเศษ อันเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 2 ตำบล

นายสุนทรพงษ์ มณีสุคนธ์ นายก อบต.ดอนยาวใหญ่ เปิดเผยว่า ถนนที่ก่อสร้างนี้ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เดิมทีสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ปัจจุบันการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยการก่อสร้างนับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในหลายตำบล มิใช่เฉพาะประชาชนตำบลดอนยาวใหญ่เท่านั้น แต่พี่น้องประชาชนในหลายตำบล ได้แก่ตำบลโนนตาเถร,ตำบลวังหิน,และตำบลสำพะเนียง ยังได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนสายนี้ ซึ่งสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลโนนแดงได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า”ถนนสายสุขภาพ” นอกจากนั้นยังเป็นเส้นทางที่สามารถขนพืชผลทางการเกษตร เข้าไปขายในตลาดโนนแดงอีกด้วย

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ กล่าวว่าถนนสายนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นถนนเชื่อมต่อ 2 ตำบล อันเป็นตำบลหลักคือตำบลโนนแดง ที่เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของตัวอำเภอ ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในแถบนี้มีอาชีพทำการเกษตรปลูกข้าว เดิมเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบาก จากการทำแผนสำรวจและออกแบบประมาณการต้องใช้งบประมาณ กว่า 9 ล้านบาทในการก่อสร้าง แต่ก็มีความจำเป็นเพราะเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือราษฎร ถนนสายนี้จะเป็นเส้นทางที่ทำให้การคมนาคมสะดวก ในการขนส่งสินค้า พืชผลการเกษตรได้สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปลอดภัยในการที่จะเดินทางไปธุระในตัวอำเภออันจะทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป หลังจากนั้นนายก อบจ.ได้ทำพิธีปล่อยขบวนรถเกรด บด อัด ตามโครงการหลังฝนถนนดี ในเขตอำเภอโนนแดง  เพื่อปรับสภาพการสัญจรไปมาของประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน