วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ ในการบริหารจัดการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เพื่อให้เครือข่ายหน่วยบริการมีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ และฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการและอุปกรณ์เครื่องช่วยฯ ได้อย่างเป็นระบบ โดยมี รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเครือข่ายศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ กล่าวว่า โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ เป็นโครงการต่อเนื่อง ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 และกองทุนฟื้นฟูฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องทุกๆ ปี ดังนั้นการที่มีโปรแกรมยืมคืนอุปกรณ์ ตนมั่นใจว่าจะช่วยให้การทำงานของเครือข่ายศูนย์สาธิตและอุปกรณ์ฯ สะดวกมากขึ้น ทำให้มีการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ และฐานข้อมูลอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามการใช้อุปกรณ์ฯ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างเต็มศักยภาพ

ดร.รัฐศาสตร์  กรสูตร รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า โครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท depa Digtal Transformation Fund For Community ซึ่งริเริ่มจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อยกระดับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จากเดิมที่มีบริการยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการไปใช้ และเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งคืนหน่วยบริการ แต่ยังขาดระบบการจัดการการยืมคืนอุปกรณ์ จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ ทาง”ดีป้า” สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญของระบบการจัดการยืมคืนกายอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมในการลดเวลาการยืมคืนอุปกรณ์ รวมถึงการยืมคืนอุปกรณ์ฯ จะทำให้การทำงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“ตนเชื่อว่าโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยให้การทำงานของเครือข่ายศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ฯ ใน จ.นครราชสีมา สะดวกสบายมากขึ้น เกิดการบันทึกและจัดเก็บฐานข้อมูลผู้รับบริการ และฐานข้อมูลอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามการใช้อุปกรณ์ฯ ส่งผลให้สามารถจัดบริการและอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ ได้รับบริการที่ครบถ้วน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การอบรมฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์, คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ บุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีวิทยากรผู้ออกแบบโปรแกรมจาก บ.อินโนมารค์ จำกัด ให้ความรู้ในการอบรม

Cr:ปชส.อบจ.นม ทีมข่าว MC.news.com รายงาน