ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดพิธีเปิด โครงการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ นครชัยบุรินทร์ Season 1” ปี 2563 โดยมี นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โดยผู้ร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้บริหารจากสถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำมุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผอ.ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้งให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐาน กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดให้การส่งเสริมการกิจกรรมทางกาย และการออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติ

ศูนย์อนามัยที่ 9 นคราชสีมา ในฐานะหน่วยงานจากกรมอนามัย ดูแลพื้นที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จึงได้จัดกิจกรรม พิธีเปิดตัวโครงการก้าวท้าใจนครชัยบุรินทร์virtual run season 1ขึ้นก้าว คือ ขอให้ประชาชนทุกคนก้าวมาออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง ท้า คือ ขอท้าให้คนไทย บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี มาร่วมแก้ปัญหา NCDร ไปด้วยกัน และ ใจ คือ ขอใช้ใจเริ่ม ในการออกกำลังกายและมีใจออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ภายใต้ campaign “ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน -วิ่ง สะสมระยะทาง (virtual run) ก้าวท้าใจ 60 วัน 60 กิโลเมตร”

“virtual run เป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่สมารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมการออกกำลังกายในแอปพลิเคชั่น Line ซึ่งระบบจะทำการบันทึกและประมวลผล พร้อมประเมินดัชนีมวลกาย(BM) และให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคล โดยแบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เน้นการส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 400,000 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 1,050,00 คน เป็นตันแบบค้นสุขภาพ (Health Model และระยะที่ 2 ดำเนินการขยายผลสู่ประชาชนทั่วประเทศ การเดิน วิ่ง ผ่าน Appliction ซึ่งจะเริ่มนับระยะเติน วิ่งสะสมตั้งแต่ 1 ก.พ.-31มีค. 2563 และมอบรางวัลประเภท อสม. วันที่ 20 มีนาคม 2563 ประเภทบุคคล เมษายน 2563 เพื่อสร้างกระแสการออกกำลังกายและประชาชน มีความรอบรู้ค้นสุขภาพเพิ่มมากขึ้น” นพ.วีรพล กล่าว.

ทีมข่าว มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน