องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักการช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีฝ่ายบริหาร นำโดย ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นม. นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายก อบจ.นม. นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายก อบจ.นม. โดย นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯ นายชวาล พัฒนากำชัย ,นายนัฏฐชัยฐ์ ธนกนกนนทณ์ รองประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม 29 คน จากทั้งหมด 33 คน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมครบครัน

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราช

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาฯได้แจ้งที่ประชุมทราบและดำเนินการตามระเบียบวาระที่มีทั้งสิ้น 9 วาระ อันมีวาระสำคัญที่เกี่ยวกับงบประมาณได้แก่ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562), การเสนิญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 , ญัตติ ขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มติที่ประชุมทุญัตติสมาชิกต่างเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาพร้อมคณะขึ้นทำหน้าที่
สมาชิกสภา อบจ.เข้าประชุมรวม 29 คน จาก 33 คน ไม่เข้าประชุม 4 คน นับว่าครบองค์ประชุม

ส่วนญัตติที่เป็นกระทู้ถามทั่วไป ของนายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2 ได้สอบถามถึงจำนวนถ่ายโอนของถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางกลวงชนบทพร้อมขอเอกสาร ซึ่งร้อยตรีหญิงระนองได้ตอบข้อซักถามทุกคพถามจนเป็นที่พอใจสมาชิก และมอบเอกสารของที่ตั้งถนนที่ได้รับโอนมาต่อประธานสภาฯเพื่อให้กับนายสมพรต่อไป

นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สจ.อำเภอโนนสูง เจ้าของกระทู้
นายชาคริต ทิศกลาง สจ.เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวจุฑาสันต์ ตรีวีระกุล สจ.อำเภอบัวลาย
นางสาวรัชฎา ใจกล้า สจ.อำเภอเมือง

สำหรับญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 45 วัน สาเหตุที่ต้องขยายเวลาเกิดจาก เพิ่งคำสั่งจากรัฐบาลสั่งการมาให้มีการจัดทำงบประมาณในระยะเวลากระชั้นชิดและทิ้งถิ่นอื่นๆเช่น อบต.กับ เทศบาลก็ต้องทำในเวลาเดียวกัน หาก อบจ.ดำเนินการพร้อมกันก็จะทำให้งบการพัฒนาขาดตอน หรือซ้ำซ้อน อันเป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องขยายเวลาออกไปเพื่อให้เกิดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งสมาชิกได้ลงมติเห็นชอบด้วย