วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.ดร.นพ.สำเริง แหยงกระโทกผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงาน“โครงการร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล” โดยนายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชฯได้รายงานข้อมูลต่างๆ ที่มีสถิติจำนวนเตียงให้บริการผู้ป่วยกว่า 1,300 เตียง แต่มีผู้ป่วยในเฉลี่ยประมาณ 1,644 รายต่อวัน การให้บริการผู้ป่วยนอก เฉลี่ยกว่า 4,000 รายต่อวัน และ มากกว่า 1 ล้าน ครั้งต่อปี จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลศูนย์ในสังกัดดำเนินการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการอำนวยความสะดวกนั้น

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ดำเนิน โครงการร้านยาใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยรับยาในโรงพยาบาล เริ่มให้บริการตั้งแต่1 ตุลาคม 2562 โดยให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้ายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) เป็นการเพิ่มทางเลือกเพิ่มความสะดวกของประชาชนผู้มารับบริการ สามารถรับยาที่ร้านยาที่ร่วมโครงการใกล้ โดยแจ้งขอรับบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ จึงทำให้สามารถลดความแออัดของผู้ป่วยที่มารอรับยาได้ในระดับหนึ่ง โดยห้องยายังคงจัดยาให้แก่ผู้ประสงค์จะขอรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ในช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยจำนวนน้อยๆ เช่นบ่ายหรือเย็นๆ หรือช่วงเช้าๆ ในวันถัดไป หรือนอกเวลาราชการ โดยจะนำส่งยาไปยังร้านยาที่กำหนดต่อไป

ดังนั้นในช่วงเวลาราชการ ห้องยาจะสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วย/ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลได้ ด้วยเวลาที่รวดเร็วขึ้นซึ่งก็คาดว่าผู้มารับบริการจะมีความพึงพอใจที่ดีขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยานั้น เบื้องต้น ขอให้ผู้ป่วยที่พร้อมหมายถึง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4 โรคที่มีอาการคงที่ อาการควบคุมได้ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืดจิตเวช หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่มีอาการคงที่ และแพทย์อนุญาตให้รับยาที่ร้านยาได้ สามารถติดต่อได้ที่ห้องยาชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอกฯ เพื่อเลือกร้านยา ที่เข้าโครงการฯ ใกล้บ้าน ซึ่งห้องยาชั้น 1 จะมีแผนที่ร้านยาที่เข้าโครงการให้ผู้ป่วยเลือกร้านยาโดยสมัครใจ เมื่อเลือกได้แล้ว จะให้ผู้ป่วยเซ็นใบยินยอมรับยาที่ร้านยาโดยสมัครใจและกลับบ้านได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถที่จะฝากห้องยาแจ้งร้านยาเพื่อนัดหมายวันเวลาที่สะดวกจะไปรับยาที่ร้านยาได้ด้วย และทุกร้านยาที่เข้าโครงการฯ เป็นร้านยาคุณภาพมีเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการ ใช้ยาได้เป็นอย่างดี เทียบเท่ากับเภสัชกรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจึงให้ความมั่นใจได้ว่าการรับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ นี้ จะไม่มีความแตกต่างกับการรับยาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา