อบจ.โคราช ลงพื้นที่ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน 31 แห่ง เพื่อประเมินคุณภาพ พัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุขในชุมชน เพื่อประชาชน ภายใต้การดำเนินงานระหว่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นั่งเป็นประธานกรรมการกองทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นับเป็นความร่วมมือในการผลักดันให้ระบบสาธารณสุขพื้นฐานระดับชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ

.

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นอกจากลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้ว ยังได้แต่งตั้ง นายกมลศักดิ์  เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., เป็นหัวหน้าคณะติดตามประเมินผล ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ทั้ง 31 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายนักกายภาพ และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา ร่วมติดตามและประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

.

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ใช้หลักเกณฑ์การตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ในการให้บริการด้านกายภาพบำบัดแก่ประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบการให้บริการให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพชุมชน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ามีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องได้รับการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย แต่ติดด้วยเรื่องของการเดินทางไปยังโรงพยาบาลที่ค่อนข้างไกล อีกทั้งผู้เข้ารับการบริการมีเป็นจำนวนมาก

ฉะนั้นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน จึงเป็นจุดบริการชุมชนที่ตอบโจทย์สำหรับคนกลุ่มนี้ได้รับการฟื้นฟูร่างกายได้สะดวกยิ่งขึ้น  สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2564 ปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 31 แห่ง ใน 16 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา

Cr.ปฃส. อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา