วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ที่ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์, นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ, นายสุธี มากบุญ, นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, นางทัศนา ยุวานนท์, นายยุทธนา ทัพเจริญ, นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน, และ นายออน กาจกระโทก ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ติดตามความสำเร็จของการพัฒนาโคราชจีโอพาร์ท (Khorat Geopark) โดยมี นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช ผศ.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ

.ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช บรรยายสรุปถึงที่มาและความสำเร็จของการพัฒนาโคราชจีโอพาร์ท จนได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 4 ของโลก และเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ทำให้จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นเมือง 3 มรดกโลกยูเนสโก ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลของโลกป่าสะแกราช อำเภอปักธงชัย และอุทยานธรณีโลกโคราชจีโอพาร์ท โดยขอให้วุฒิสภาช่วยผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งความรู้ของเยาวชน การขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านธรณีและฟอสซิล การสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในการอนุรักษ์มรดกโลก และการพัฒนาสินค้าชุมชน

.โอกาสนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของการพัฒนาโคราชจีโอพาร์คที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการอนุรักศ์แหล่งธรณีวิทยาที่ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ในภูมิภาค ในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปยังโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการผลิตพลังงานสะอาดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับที่มีการสูบน้ำไปเก็บไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขายายเที่ยงก่อนนำไปผลิตไฟฟ้า การติดตั้งกังหันลมบนเขาเพื่อนำพลังงานลมมาช่วยในการผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดนคราชสีมา

.นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้พบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว ที่ต้องการให้วุฒิสภาช่วยผลักดันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน อาทิ การสร้างถนนเพื่อความสะดวกในการขึ้นเขายายเที่ยง การขยายพื้นที่สำหรับผู้ประกอบอาชีพบนเขา การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับชุมชน เป็นต้น ซึ่งคณะฯ จะได้นำข้อมูลในประเด็นต่างๆ นำไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Cr:ปชส.นม สำนักข่าวMC.news.รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา