นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เผยถึงภารกิจส่งทีมนิเทศเร่งขับเคลื่อนและติดตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 แห่งว่า หลังจากที่ตนได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาด้วย 3 ดี 4 ประกัน ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

เป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถรองรับกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน และพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนต่อไป สำหรับ อบจ.นครราชสีมา นั้น ปัจจุบันมี รร.ในสังกัด จำนวน 58 รร. โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ม. 1 ถึง ม. 6 มีผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 126 คน ครู จำนวน 1,528 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 465 คน และนักเรียน จำนวน 30,356 คน

ทั้งนี้การปฏิบัติการออกนิเทศจึงเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. ไปจนถึงวันที่ 20 ก.ค. 2566 เน้นการติดตามด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ และด้านงานบุคคลและงานทั่วไป ให้ครบทั้ง 58 โรงเรียน โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐาน มีการตรวจสอบการประเมินและการประกันคุณภาพทางการศึกษาตามนโยบายของ นายก อบจ.นครราชสีมา และเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา

Cr:อบจ.นม. สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา