นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 โคราช โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์  สุขเจริญ  รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์  รวิยวงศ์ เลขานุการนายก อบจ.,นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, พร้อมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้แจ้งแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไว้ว่า อปท.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้จัดส่งบัญชีเกินศักยภาพให้คณะกรรมการ (คกก) ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาบูรณาการจัดลำดับความสำคัญ จัดทำบัญชีโครงการเสนอ คกก.ประสานแผนระดับจังหวัด แล้วพิจารณาโครงการใดอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ. เพื่อ อบจ.จะได้บรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ ของ อบจ. และหากโครงการใดเกินศักยภาพของ อบจ. ก็จะได้นำส่งให้ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) โดยในที่ประชุมได้รับทราบและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและเป็นตามระเบียบของทางราชการ

รายงานข่าวแจ้งว่าโครงการที่ได้รับการประสานแผนมายัง อบจ.นครราชสีมา เป็นแผนงานโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำ ถนน ที่มีลักษณะเชื่อม 2 อปท.หรือโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 1 อปท. รวมถึง โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะภาพรวมในระดับอำเภอ โดยขณะนี้ อบจ.ได้รับบัญชีโครงการจาก คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจำนวนทั้งสิ้น 23 อำเภอ

ส่วนโครงการที่ส่งให้ อบจ. บรรจุเข้าแผนฯ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการรวม 5 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ งบประมาณรวม 5 ปี จำนวน 137,384,000 บาท และ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง โครงการรวม 5 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 732 โครงการ งบประมาณรวม 5 ปี จำนวน 3,891,434,655 รวมโครงการทั้ง 5 ปี จำนวน 746 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 4,028,818,655 บาท และมีจำนวน 9 อำเภอที่ไม่ได้ส่งโครงการเข้าจึงไม่ได้รับการประสานแผนในรอบนี้ ได้แก่ อ.ขามทะเลสอ, ครบุรี, เทพารักษ์, บัวลาย, บ้านเหลื่อม, ประทาย, พิมาย, ลำทะเมนชัย และ อ.สีดา

Cr: ปชส.อบจ.นม สำนักข่าว MC.news รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา