คลิปที่ 1

การเมืองเรื่องเลือกตั้งในเมืองโคราชคึกคัก พรรดทางเลือกใหม่ เปิดประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคทางเลือกใหม่ประจำจังหวัดนครราชสีมา สมาชิกพรรคทางเลือกใหม่  ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ นครราชสีมา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนพรรคทางเลือกใหม่ประจำจังหวัดนครราชสีมา แทน  พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานตัวแทนพรรคทางเลือกใหม่ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทำไพรมารี่โหวด ผู้สมัครประจำจังหวัดนครราชสีมา รวม 3 เขตเลือกตั้ง

คลิปที่ 2

วันที่ 25 มีนาคม 2566  ที่ห้องประชุทโรงแรมเฮอร์มิเทจรีสอร์ท  นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ได้นำคณะกรรมการบริหารพรรคฯพร้อมสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม โดยมีระเบียบวาระสำคัญได้แก่พิจารณาแต่งตั้งตัวแทนพรรคทางเลือกใหม่ประจำจังหวัดนครราชสีมา แทน  พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานตัวแทนประจำจังหวัดนครราชสีมา ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำไพรมารี่โหวด ผู้สมัครประจำจังหวัดนครราชสีมา รวม 3 เขตเลือกตั้ง ประกอบไปด้วยเขตเลือกตั้งที่ 3 นาง วิฬารี สว่างพลกรัง เขตเลือกตั้งที่ 14 นาย ปริญญา ไอยรารัตน์ โดยสมาชิกต่างให้ความเห็นชอบยืนยันสถานะของผู้สมัครทั้งสองท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก กกต.จังหวัดนครราชสีมาที่เดินทางมาสังเกตุการณ์

นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการประชุมารจัดประชุมก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖o และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้พรรคการเมืองต้องรับฟังความคิดเห็นในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566การพรรคทางเลือกใหม่ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคการเมืองอย่างกว้างขวาง และให้สมาชิกพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบให้ผู้สมัครทั้งสองเขตเลือกตั้งลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ตามกฎหมาย

“สำหรับพรรคทางเลือกใหม่ มีนโยบายชัดเจนในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเสนอตั้งเงินทุนเจ้าบ้าน 36,000 บาท เพื่อให้ทุกครัวเรือน มีเงิน มีมีเงินใช้ ด้านการศึกษาให้บุตรหลานได้เรียนฟรี ฟรีไปจนจบ ป.ตรี.. โดย ไม่กู้ ไม่ยืม ไม่ต้องคืน ฯลฯ สำหรับนโยบายในเมืองหลวงกรุงเทพ ต้องปลอดภัยปลอด ฝุ่นละออง Pm 2.5 สำหรับผู้ติดยาเสพติด บำบัด รักษา โรงพยาบาล เรือนจำ 5 เดือน ทุกจังหวัด พร้อมคืนสังคมดี ครอบครัวดี  จัดทำStreet food วิถีชีวิต พ่อค้า แม่ขาย แบกะดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ  เสริมรายได้ มีเงิน มีต้งค์ และเพิ่มสวัสดิการสวัสดิภาพ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ทุกกรม กอง และอัตราจ้าง 5,000 บาท ต่อเดือนแบบแลนด์สมายLand Smile คือยิ้มทั้งแผ่นดิน ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโปรดพิจารณา พรรคทางเลือกใหม่  ในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 14พฤษภาคม 2566”

 สำนักข่าว MC.news.com รายงาน