ที่ โรงพยาบาลโชคชัยแห่งใหม่ จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ อสม.อำเภอโชคชัย ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโครต รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคณะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566ที่ผ่านมา

นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้ปี 2566 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อสม.ถือเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้เป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ช่วยสื่อสารข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพพื้นฐานที่ดี เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน รวมถึงการร่วมทีมติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียมและรากฟันเทียม รวมถึงจัดระบบบริการไว้รองรับ โดยจัดให้มีคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพในโรงพยาบาล มีการคัดกรองความเสื่อม 9 ด้านของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อม ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีประชากรทั้งสิ้น 2,674,870 คน เป็นผู้สูงอายุ 447,549 คน หรือคิดเป็น 20.57% ถือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับอำเภอโชคชัย มีประชากรสูงอายุ 15,023 คน ได้ทำการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้านแล้ว 10,729 คน ส่วนใหญ่พบความผิดปกติด้านการได้ยิน 28.55% ด้านสุขภาพช่องปาก 26.63% ด้านการเคลื่อนไหว 18% เสี่ยงสมองเสื่อม 12.22% ด้านการมองเห็น 11.07% ซึมเศร้า 10.98% ขาดสารอาหาร 8.30% กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 5.66% โดยในวันนี้ ได้มอบแว่นตาแก่ตัวแทนผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชิ้น และผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ญาติและตัวแทนผู้ป่วย จำนวน 50 คน และจะเร่งรัดดำเนินการคัดกรองให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Cr:ปชส.นม. สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา